ОБЩИНА ВРАЦА

Публични регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
369624.02.2022 г.ЧастнаЧл. 56, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Заповед №208/24.07.2003 г. на Областен управител - ВрацаАпартамент №20 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.176.2.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка сто седемдесет и шест точка две точка пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.Б, ет.2, в сграда с идентификатор 12259.1010.176.2, представляваща жилищна сграда - многофамилна, жилищен блок №142, ж.к. "Дъбника", гр.Враца - пет етажен с конструкция ЕПЖС, построен през 1992 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 40.08 кв.м., ведно с припадащото се мазе №5 с площ 5.55 кв.м. и съответните 1.03 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к. "Дъбника" бл.142, вх.Б, ет.2, ап.20На същия етаж: 12259.1010.176.2.4, 12259.1010.176.2.6 Под обекта: 12259.1010.176.2.2 Над обекта: 12259.1010.176.2.8АДС №6670/29.12.1991 г.; АОС №603/21.04.2004 г., вписан в Агенция по вписванията гр.Враца - Акт №123, т. IV, вх.р.1362, н.д. 866/27.04.2004 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369224.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.238 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка двеста тридесет и осем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Девенски път", с площ 44 917 кв.м. /четиридесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване:Друг вид земеделска земя Категория на земята: Деветаобщина Враца, с. Чирен, местност "Девенски път ", поземлен имот с идентификатор 81400.86.238 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.86.241; 81400.86.242; 81400.36.22; 81400.86.907 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369324.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.747 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка седемстотин четиридесет и седем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Девенски път", с площ 9 051 кв.м. /девет хиляди петдесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Дeвенски път", поземлен имот с идентификатор 81400.86.747 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.36.22; 81400.86.242; 81400.36.21; 81400.36.23; 81400.86.907 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369424.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.297 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка двеста деветдесет и седем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Дзебина шума", с площ 41 898 кв.м. /четиридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и осем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване:Изоставено трайно насаждение Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Дзебина шума", поземлен имот с идентификатор 81400.86.297 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.24.41; 81400.24.42; 81400.1.330; 81400.24.27; 81400.24.26; 81400.24.23; 81400.24.38; 81400.24.39; 81400.24.24; 81400.24.40; 81400.86.800; 81400.24.31; 81400.24.30; 81400.1.212; 81400.24.29 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369524.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.412 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка четиристотин и дванадесет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Дзебина шума", с площ 18 624 кв.м. /осемнадесет хиляди шестстотин двадесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване:Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Дзебина шума", поземлен имот с идентификатор 81400.86.412 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.1.48; 81400.24.11; 81400.24.12; 81400.24.15; 81400.24.18; 81400.86.800; 81400.1.212; 81400.24.23; 81400.24.22; 81400.24.45; 81400.24.44; 81400.24.43; 81400.24.20; 81400.24.19 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369724.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.409 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка четиристотин и девет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Дълбокия дол", с площ 63 575 кв.м. /шестдесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Дълбокия дол", поземлен имот с идентификатор 81400.86.409 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.1.48; 81400.24.15; 81400.24.16; 81400.1.280; 81400.24.17; 81400.23.26; 81400.23.25; 81400.23.24; 81400.23.23; 81400.23.22; 81400.23.21; 81400.23.20; 81400.23.19; 81400.86.292; 81400.86.295; 81400.1.212 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369824.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.503 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка петстотин и три/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Церова могила", с площ 6 874 кв.м. /шест хиляди осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Церова могила", поземлен имот с идентификатор 81400.86.503 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.21.40; 81400.21.39; 81400.21.38; 81400.21.10; 81400.21.46; 81400.21.45; 81400.21.8; 81400.21.7 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369924.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.508 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка петстотин и осем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Церова могила", с площ 22 576 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Церова могила", поземлен имот с идентификатор 81400.86.508 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.21.56; 81400.21.28; 81400.21.27; 02590.66.1; 02590.66.28; 02590.66.160; 02590.181.800; 81400.21.22; 81400.21.44; 81400.21.16; 81400.86.509; 81400.1.319 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
370024.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.509 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка петстотин и девет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Церова могила", с площ 27 387 кв.м. /двадесет и седем хиляди триста осемдесет и седем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Церова могила", поземлен имот с идентификатор 81400.86.509 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.21.38; 81400.21.37; 81400.21.36; 81400.21.59; 81400.21.25; 81400.21.24; 81400.86.508; 81400.21.23; 81400.21.44; 81400.21.16; 81400.21.15; 81400.21.14; 81400.21.13; 81400.21.49; 81400.21.61; 81400.21.11 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368523.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.12 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка дванадесет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Вълков гроб", с площ 34 302 кв.м. /тридесет и четири хиляди триста и два квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Вълков гроб", поземлен имот с идентификатор 81400.86.12 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.4.3; 81400.4.4; 81400.4.8; 81400.4.5; 81400.4.6; 81400.4.7; 81400.1.287; 81400.5.4; 81400.86.57; 81400.5.3; 81400.1.153; 81400.5.34; 81400.5.35; 81400.5.1; 81400.4.1; 20376.141.9; 20376.141.426; 81400.86.11; 54064.28.190; 81400.4.2; 54064.29.160 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368623.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.17 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка седемнадесет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Кладенците", с площ 13 378 кв.м. /тринадесет хиляди триста седемдесет и осем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Втораобщина Враца, с. Чирен, местност "Кладенците", поземлен имот с идентификатор 81400.86.17 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.6.62; 81400.1.153; 81400.6.66; 81400.6.67; 81400.6.61; 81400.6.60; 81400.6.4; 81400.6.56 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368723.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.14 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка четиринадесет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Кладенците", с площ 14 343 кв.м. /четиринадесет хиляди триста четиридесет и три квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Седмаобщина Враца, с. Чирен, местност "Кладенците", поземлен имот с идентификатор 81400.86.14 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.6.13; 81400.6.12; 81400.6.11; 81400.6.10; 81400.1.153; 81400.6.62; 81400.6.8; 81400.6.63 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368823.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.57 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка петдесет и седем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Кладенците", с площ 17 719 кв.м. /седемнадесет хиляди седемстотин и деветнадесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Кладенците", поземлен имот с идентификатор 81400.86.57 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.5.6; 81400.86.58; 81400.1.153; 81400.86.13; 81400.86.12; 81400.5.4; 81400.5.5 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368923.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.45 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка четиридесет и пет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Осенското", с площ 5 542 кв.м. /пет хиляди петстотин четиридесет и два квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Осенското", поземлен имот с идентификатор 81400.86.45 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.156.33; 81400.4.33; 81400.4.916; 81400.4.34; 81400.4.32; 81400.156.915; 81400.156.26 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369023.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.48 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка четиридесет и осем/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Крайщето", с площ 30 426 кв.м. /тридесет хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Крайщето", поземлен имот с идентификатор 81400.86.48 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.86.7; 81400.86.49; 81400.4.21; 81400.4.73; 81400.4.72; 81400.4.71; 81400.4.19; 81400.4.18; 81400.4.17; 81400.4.16; 81400.4.15; 81400.4.14; 81400.4.70; 81400.4.69; 81400.4.68; 81400.4.12; 54064.29.163; 54064.29.162; 54064.29.16; 81400.86.5; 54064.29.32 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
369123.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №235/07.09.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл. 27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 81400.86.99 /осемдесет и една хиляди и четиристотин точка осемдесет и шест точка деветдесет и девет/ по Кадастралната карта на с. Чирен, местност "Ливагето", с площ 5 944 кв.м. /пет хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя Категория на земята: Четвъртаобщина Враца, с. Чирен, местност "Ливагето", поземлен имот с идентификатор 81400.86.99 по Кадастралната карта на с. Чирен, одобрена със Заповед №РД-18-1902/28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК81400.4.916; 81400.4.38; 81400.4.61; 81400.4.60; 81400.4.31 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368316.02.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №352/04.03.1968 г. за одобрен Регулационен план на с. Чирен; Заповед №РД-18-ДС-10/10.02.2022 г. на Областен управител - ВрацаЗастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-3, кв. 5 по плана на с. Чирен, община Враца, целият с площ 1 030 кв.м. /хиляда и тридесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, с. Чирен, кв. 5, УПИ III-3, по действащия Регулационен план на с. Чирен, одобрен със Заповед №352/04.03.1968 г.УПИ II-2; улица; УПИ IV-3; УПИ XIV-4АДС №5561/1949/22.04.1965 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368416.02.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №352/04.03.1968 г. за одобрен Регулационен план на с. Чирен; Заповед №РД-18-ДС-10/10.02.2022 г. на Областен управител - ВрацаЗастроен урегулиран поземлен имот - УПИ IV-3, кв. 5 по плана на с. Чирен, община Враца, целият с площ 1 620 кв.м. /хиляда шестстотин и двадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, с. Чирен, кв. 5, УПИ IV-3, по действащия Регулационен план на с. Чирен, одобрен със Заповед №352/04.03.1968 г.УПИ XIV-4; УПИ III-3; улица; УПИ V-6; УПИ XV-5АДС №5561/1949/22.04.1965 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368008.02.2022 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Решение №351/18.01.1999 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 20376.125.2 /двадесет хиляди триста седемдесет и шест точка сто двадесет и пет точка две/ по Кадастралната карта на с. Девене, местност "Край село", с площ 9 697 кв.м. /девет хиляди шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Третаобщина Враца, с. Девене, местност "Край село", поземлен имот с идентификатор 20376.125.2 по Кадастралната карта на с. Девене, одобрена със Заповед №РД-18-943/17.04.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК20376.125.14; 20376.125.41; 20376.125.24; 20376.125.25; 20376.125.9; 20376.125.11; 20376.125.12; 20376.125.13 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368108.02.2022 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Решение №310/14.10.1996 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл.18ж/1/ от ППЗСПЗЗПоземлен имот №010018, находящ се в местност "Гарванец", землището на с. Згориград, с площ 15 081 кв.м. /петнадесет хиляди осемдесет и един квадратни метра/ Начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения Категория на земята: Осмаобщина Враца, землище с. Згориград, ЕКАТТЕ 30606, местност "Гарванец", имот №010018№010001, Друга пътна територия на Община Враца №010053, Гора в земеделски земи на Георги Димитров Живков №010013, Ливада на Николай Димитров Живков №112003, Дървопроизводителна площ на МЗГ - ДЛ/ДДС №112048, Дървопроизводителна площ на Гена Ценова Панова №112049, Дървопроизводителна площ на Теменуга Илиева Петрова №112050, Дървопроизводителна площ на Цветелина Йорданова Петрова и други №112001, Дървопроизводителна площ насл. на Андро Петров Михов №010020, Ливада на Николайчо Димитров Николов и други №010019, Изоставени трайни насаждения на Снежанка Димитрова Божинова Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
368208.02.2022 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Решение №243Б/02.11.1994 г. на Общинска служба "Земеделие" - гр. Враца, на основание чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ)Поземлен имот с идентификатор 15521.82.255 /петнадесет хиляди петстотин двадесет и едно точка осемдесет и две точка двеста петдесет и пет/ по Кадастралната карта на с. Голямо Пещене, местност "Милин камък", с площ 13 302 кв.м. /тринадесет хиляди триста и два квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Третаобщина Враца, с. Голямо Пещене, местност "Милин камък", поземлен имот с идентификатор 15521.82.255 по Кадастралната карта на с. Голямо Пещене, одобрена със Заповед №РД-18-942/17.04.2018 г. на Изпълниелния директор на АГКК15521.36.324; 15521.82.331; 15521.888.9901 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367901.02.2022 г.ЧастнаЧл. 56, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител -МонтанаАпартамент №31 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.11.8.16 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка единадесет точка осем точка шестнадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.Б, ет.6, в сграда с идентификатор 12259.1010.11.8, представляваща жилищна сграда - многофамилна, жилищен блок №122, ж.к. "Дъбника", гр.Враца - шест етажен с конструкция ЕПЖС, построен през 1990 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 76.24 кв.м., ведно с припадащото се мазе №31 с площ 4.08 кв.м. и съответните 2.46 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к. "Дъбника" бл.122, вх.Б, ет.6, ап.31На същия етаж: 12259.1010.11.8.17 Под обекта:12259.1010.11.8.13 Над обекта: нямаАДС №6606/26.10.1990 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367811.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - гр. Враца, Заповед №466/03.04.2015 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ПУП/ПРЗ, Заповед № 1306/03.08.2017 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ПУП/РУППоземлен имот с идентификатор 12259.1014.238 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и четиринадесет точка двеста тридесет и осем/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ I, кв. 9, ж.к. "Река Лева" по действащия Регулационен план на гр. Враца, с площ 196 кв.м. /сто деветдесет и шест квадратни метра/ Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1014, Зона - Втора, п.и. 12259.1014.238 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г., ж.к. "Река Лева", кв.9, УПИ I, по действащия Регулационен план на гр. Враца, одобрен със Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - гр. Враца, Заповед №466/03.04.2015 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ПУП/ПРЗ, Заповед № 1306/03.08.2017 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ПУП/РУП12259.1014.5; 12259.1014.7; 12259.1014.241; 12259.1014.232АДС №3799/25.03.1975 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367411.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1025.49 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и пет точка четиридесет и девет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ II-49, кв. 18, ж.к. "Медковец", по действащия Регулационен план на гр. Враца, отреден за жилищно строителство, целият с площ 365 кв.м. /триста шестдесет и пет квадратни метра/, ведно с изградените в имота сгради както следва: Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1025, Зона-Трета, п.и. с идентификатор 12259.1025.49 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Медковец", ул. "Вежен" № 10, кв. 18, УПИ II-49 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1025.50; 12259.1025.52; 12259.1025.476 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
367611.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1025.51 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и пет точка петдесет и едно/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ XX-51, кв. 18, ж.к. "Медковец", по действащия Регулационен план на гр. Враца, отреден за жилищно строителство, целият с площ 354 кв.м. /триста петдесет и четири квадратни метра/, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 12259.1025.51.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и пет точка петдесет и едно точка едно/, със ЗП 64 кв.м., брой етажи: 1 /един/, масивна конструкция, построена 1960 г., с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилнаобщина Враца, гр. Враца, кад.район 1025, Зона-Трета, п.и. с идентификатор 12259.1025.51 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Медковец", ул. "Огоста" № 1, кв. 18, УПИ XX-51 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1025.481; 12259.1025.67; 12259.1025.50; 12259.1025.476 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
367711.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1025.52 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и пет точка петдесет и две/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-52, кв. 18, ж.к. "Медковец", по действащия Регулационен план на гр. Враца, отреден за жилищно строителство, целият с площ 577 кв.м. /петстотин седемдесет и седем квадратни метра/, ведно с изградените в имота сгради както следва: Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1025, Зона-Трета, п.и. с идентификатор 12259.1025.52 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Медковец", ул. "Вежен" № 12-14, кв. 18, УПИ III-52 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1025.67; 12259.1025.66; 12259.1025.53; 12259.1025.476; 12259.1025.49; 12259.1025.50 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
367511.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1025.50 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и пет точка петдесет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ XXI-50, кв. 18, ж.к. "Медковец", по действащия Регулационен план на гр. Враца, отреден за жилищно строителство, целият с площ 394 кв.м. /триста деветдесет и четири квадратни метра/, ведно с изградените в имота сгради както следва: Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1025, Зона-Трета, п.и. с идентификатор 12259.1025.50 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Медковец", ул. "Вежен" № 8-А, кв. 18, УПИ XXI-50 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1025.51; 12259.1025.67; 12259.1025.52; 12259.1025.476; 12259.1025.49АДС №6718/14.05.1993 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
367210.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №189/28.02.1983 г. за одобрен Регулационен план на с. Нефела; Заповед №РД-18-ДС-1/05.01.2022 г. на Областен управител -ВрацаНезастроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-49, кв. 3 по действащия Регулационен план на с. Нефела, община Враца, целият с площ 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Нефела, кв. 3, УПИ I-49, по действащия Регулационен план на с. Нефела, одобрен със Заповед №189/28.02.1983 г.улица; УПИ II-49; УПИ XXII-48; улицаАДС №19/03.03.1968 г.; АДС №48/02.11.1971 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367310.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №189/28.02.1983 г. за одобрен Регулационен план на с. Нефела; Заповед №РД-18-ДС-1/05.01.2022 г. на Областен управител -ВрацаНезастроен урегулиран поземлен имот - УПИ II-49, кв. 3 по действащия Регулационен план на с. Нефела, община Враца, целият с площ 920кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Нефела, кв. 3, УПИ II-49, по действащия Регулационен план на с. Нефела, одобрен със Заповед №189/28.02.1983 г.улица; УПИ III-50; УПИ XXII-48; УПИ I-49АДС №19/03.03.1968 г.; АДС №48/02.11.1971 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367106.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-370446-21.12.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.202 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и двадесет точка двеста и две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ I-198, кв. 45, "Централна градска част", бул. "Христо Ботев" №1, по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 421 кв.м. /четиристотин двадесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Виж Раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1020, Зона - Първа, п.и. с идентификатор 12259.1020.202 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, "Централна градска част", бул. "Христо Ботев" №1, кв. 45, УПИ I-198, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. от Общински съвет - Враца12259.1020.198; 12259.1020.316 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
366705.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2; Решение №389 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-363021-13.12.2021 г.465/6 743 кв.м. ид.ч. /четиристотин шестдесет и пет от шест хиляди седемстотин четиридесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 10789.503.308 /десет хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка триста и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец", целият с площ 6 743 кв.м. /шест хиляди седемстотин четиридесет и три квадратни метра/, състоящи се от 465 кв.м. /четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/ от поземления имот Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец" поземлен имот с идентификатор 10789.503.308 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец10789.64.512; 10789.503.304 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
366805.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2; Решение №389 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-363021-13.12.2021 г.35/11 128 кв.м. ид.ч. /тридесет и пет от единадесет хиляди сто двадесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 10789.503.300 /десет хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка триста/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец", целият с площ 11 128 кв.м. /единадесет хиляди сто двадесет и осем квадратни метра/, състоящи се от 35 кв.м. / тридесет и пет квадратни метра/ от поземления имот Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец" поземлен имот с идентификатор 10789.503.300 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец10789.503.304; 10789.503.201; 10789.503.309 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
366905.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2; Решение №389 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-363021-13.12.2021 г.517/16 986 кв.м. ид.ч. /петстотин и седемнадесет от шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 10789.503.209 /десет хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка двеста и девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец", целият с площ 16 986 кв.м. /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра/, състоящи се от 517 кв.м. /петстотин и седемнадесет квадратни метра/ от поземления имот Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец" поземлен имот с идентификатор 10789.503.209 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец10789.503.304; 10789.503.309; 10789.503.178; 10789.64.1; 10789.64.491; 10789.503.156; 10789.503.164; 10789.503.155 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
367005.01.2022 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2; Решение №389 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-363021-13.12.2021 г.587/38 291 кв.м. ид.ч. /петстотин осемдесет и седем от тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и един квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 10789.503.202 /десет хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка двеста и две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец", целият с площ 38 291 кв.м. /тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и един квадратни метра/, състоящи се от 587 кв.м. /петстотин осемдесет и седем квадратни метра/ от поземления имотобщина Враца, землището на с. Веслец, местност "Дълбок Веслец" поземлен имот с идентификатор 10789.503.202 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веслец10789.503.315; 10789.503.303; 10789.503.1; 10789.64.498; 10789.111.495; 10789.60.65; 10789.60.60; 10789.60.59 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
366515.12.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца за ЧИПУП - ПРЗ; Решение №454 към Протокол №27/31.08.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1015.236 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и петнадесет точка двеста тридесет и шест/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ IV-222, кв. 243, ж.к "Подбалканска" по действащия Регулационен план на гр. Враца, с площ 1 887 кв.м. /хиляда осемстотин осемдесет и седем квадратни метра/, отреден: За жилищни нужди Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1015, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1015.236 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Подбалканска", кв. 243, УПИ IV-222, по действащия Регулационен план на гр. Враца (ЧИПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца)12259.857.57; 12259.1015.346; 12259.1015.551; 12259.1015.338; 12259.1015.339; 12259.1015.594; 12259.1015.235; 12259.857.56АДС №3161/07.09.1971 г.; АДС №3331/17.11.1971 г.; АДС №6000/22.05.1984 г.; АОС №2388/07.08.2013 г., вписан в Агенция по вписванията - гр. Враца, Акт №160, Том 12, Дв.вх.р. №5799/13.08.2013г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
366615.12.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - Враца99/1 559 кв.м. ид.ч. /деветдесет и девет от хиляда петстотин петдесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12259.1027.58 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка петдесет и осем/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ XVI-216, кв. 2, "Източна-промишлена зона", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 1 559 кв.м. /хиляда петстотин петдесет и девет квадратни метра/, състоящи се от 99 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден: За друг вид производствен, складов обект Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1027, Зона - Четвърта, п.и. с идентификатор 12259.1027.58 по Кадастралната карта на гр. Враца, "Източна-промишлена зона", кв. 2, УПИ XVI-216, по действащия Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1027.157; 12259.1027.59; 12259.1027.139; 12259.1027.53 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
366413.12.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.2 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца за ЧИПУП - ПРЗ; Решение №454 към Протокол №27/31.08.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение №2717/02.12.2021 г. за изясняване на факти и обстоятелства на Главен архитект на Община Враца1 306/2 298 кв.м. ид.ч. /хиляда триста и шест от две хиляди двеста деветдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12259.857.56 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка осемстотин петдесет и седем точка петдесет и шест/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ XXIX-5,21,22,222,593, кв. 243, ж.к. "Подбалканска", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 2 298 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и осем квадратни метра/, състоящи се от 1 306 кв.м. /хиляда триста и шест квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден: За съоръжение за превантивна защитаобщина Враца, гр. Враца, кад. район 857, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.857.56 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к."Подбалканска", кв. 243, УПИ XXIX-5,21,22,222,593, по действащия Регулационен план на гр. Враца (ЧИПУП - ПРЗ, одобрен с Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца)12259.857.57; 12259.1015.236; 12259.1015.235; 12259.1015.716; 12259.1015.237; 12259.857.10АДС №3161/07.09.1971 г.; АДС №3331/17.11.1971 г.; АДС №6000/22.05.1984 г.; АОС №874/10.08.2005 г., вписан в Агенция по вписванията - гр. Враца, Акт №191, Том 11, вх.р. №5241, н.дело. №2679/23.08.2005 г.;Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
366310.12.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.2 от ЗОС; Чл.25, ал.2 във вр. с Чл.21, ал.2 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца за ЧИПУП - ПРЗ; Решение №454 към Протокол №27/31.08.2021 г. на Общински съвет - Враца; Заповед №1772/29.11.2021 г. на Кмета на Община Враца за отчуждаване на реални части от поземлен имот; Платежно нареждане от 01.12.2021 г. за изплатено обезщетениеПоземлен имот с идентификатор 12259.857.55 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка осемстотин петдесет и седем точка петдесет и пет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ XXX-3, кв. 243, ж.к "Подбалканска" по действащия Регулационен план на гр. Враца, с площ 1 024 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, отреден: За съоръжение за превантивна защитаобщина Враца, гр. Враца, кад. район 857, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.857.55 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Подбалканска", кв. 243, УПИ XXX-3, по действащия Регулационен план на гр. Враца (ЧИПУП - ПРЗ, одобрен с Заповед №837/11.05.2018 г. на Кмета на Община Враца)12259.857.54; 12259.857.10 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца-БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
366208.12.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - Враца18/764 кв.м. ид.ч. /осемнадесет от седемстотин шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12259.1014.58 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и четиринадесет точка петдесет и осем/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ V-114, кв. 3, ж.к. "Река Лева", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 764 кв.м. /седемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, състоящи се от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден: За жилищно строителствообщина Враца, гр. Враца, кад. район 1014, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1014.58 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к."Река Лева", кв. 3, УПИ V-114, по действащия Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1014.57; 12259.1014.88; 12259.1014.56АОС №1263/18.07.2007 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №176, Том 16, вх.рег. №5793, партида №1942, н.д. №3812/06.08.2007 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
366130.11.2021 г.ЧастнаЧл. 56, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител - МонтанаАпартамент №46 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.24.37.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка двадесет и четири точка тридесет и седем точка едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.В, ет.1, в сграда с идентификатор 12259.1010.24.37, представляваща жилищна сграда - многофамилна - жилищен блок №41, ж.к."Дъбника", гр.Враца - осем етажен с конструкция ЕПЖС, построен 1984 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 76.50 кв.м., ведно с припадащото се мазе №1 с площ - 3.69 кв.м. и съответните 1.25 % идеални части от общите части на сградата и правото на строежобщина Враца, гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к. "Дъбника" бл.41, вх.В, ет.1, ап.46На същия етаж: 12259.1010.24.37.2 Под обекта: няма Над обекта: 12259.1010.24.37.4АДС №6054/05.07.1985 г.; АОС № 846/03.06.2005 г., вписан в Служба по вписванията, т.VIII - 50, вх.р.3794, н.дело №1766/16.06.2005 г., партида №1942Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Булстат 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
366029.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, ал.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител -Монтана;Апартамент №25- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.16.38.25 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка шестнадесет точка тридесет и осем точка двадесет и пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.А, ет.7, в сграда с идентификатор 12259.1010.16.38, представляваща жилищна сграда - многофамилна - жилищен блок №24, ж.к. "Дъбника" - седем етажен с конструкция ЕПЖС, построен 1982 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящо се от стая, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 39.44 кв.м., ведно с припадащото се мазе №28 с площ 2.74 кв.м. и съответните 0.54 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.община Враца, гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к. "Дъбника" бл.24, вх.А, ет.7, ап.25На същия етаж: 12259.1010.16.38.26 Под обекта: 12259.1010.16.38.21 Над обекта: нямаАДС №6282/05.05.1987 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Булстат 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365823.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, ал.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител - Монтана;Апартамент №46 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1012.179.6.48 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка сто седемдесет и девет точка шест точка четиридесет и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.В, ет.4, ул. "Сестри Хаджикръстеви" №16, в сграда с идентификатор 12259.1012.179.6, представляваща жилищна сграда - многофамилна, пет етажна с масивна конструкция, построена 1972 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящо се от стая, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 41.00 кв.м., ведно с припадащото се мазе №41 - 3.97 кв.м. и съответните 1.16 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.община Враца, гр.Враца, кад. район 1012, Зона - Втора, ул. "Сестри Хаджикръстеви" №16, вх.В, ет.4, ап.46На същия етаж: 12259.1012.179.6.49; 12259.1012.179.6.47 Под обекта: 12259.1012.179.6.34 Над обекта: 12259.1012.179.6.62АДС №3604/13.04.1973 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365923.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, ал.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител - Монтана;Апартамент №50 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1012.179.6.61 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка сто седемдесет и девет точка шест точка шестдесет и едно/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.В, ет.5, ул. "Сестри Хаджикръстеви" №16, в сграда с идентификатор 12259.1012.179.6, представляваща жилищна сграда - многофамилна, пет етажна с масивна конструкция, построена 1972 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящо се от две стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 61.00 кв.м., ведно с припадащото се мазе №44 - 5.50 кв.м. и съответните 1.43 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.община Враца, гр.Враца, кад. район 1012, Зона - Втора, ул. "Сестри Хаджикръстеви" №16, вх.В, ет.5, ап.50На същия етаж: 12259.1012.179.6.62; 12259.1012.179.6.60 Под обекта: 12259.1012.179.6.47 Над обекта: нямаАДС №3604/13.04.1973 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365715.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №51/21.01.1985 г. за одобрен Регулационен план на с. Лиляче140/1 450 кв.м. ид.ч. /сто и четиридесет от хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра идеални части/ от незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ V-511, кв. 59 по плана на с. Лиляче, община Враца, целият с площ 1 450 кв.м. /хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра/, съставляващи 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Лиляче, УПИ V-511, кв. 59 по плана на с. Лиляче, одобрен със Заповед №51/21.01.1985 г.УПИ VI-511; УПИ IV-510; от две страни улици Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365511.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №1839/30.07.1990 г. за одобрен Регулационен план на с. ВеслецНезастроен урегулиран поземлен имот - УПИ X-общ., кв. 6 по действащия Регулационен план на с. Веслец, община Враца, целият с площ 970 кв.м. /деветстотин и седемдесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Веслец, кв. 6, УПИ X-общ., по действащия Регулационен план на с. Веслец, одобрен със Заповед №1839/30.07.1990 г.улица; УПИ IX-112; терен извън регулация; УПИ XI-общ. Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365611.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №1839/30.07.1990 г. за одобрен Регулационен план на с. ВеслецНезастроен урегулиран поземлен имот - УПИ XI-общ., кв. 6 по действащия Регулационен план на с. Веслец, община Враца, целият с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Веслец, кв. 6, УПИ XI-общ., по действащия Регулационен план на с. Веслец, одобрен със Заповед №1839/30.07.1990 г.улица; УПИ X-общ; терен извън регулация; УПИ XII-154 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365408.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №2729/06.09.1921 г. за одобрен Регулационен план на с. Горно Пещене650/2 100 кв.м. ид.ч. /шестстотин и петдесет от две хиляди и сто квадратни метра идеални части/ от незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ VIII-213, кв. 24 по плана на с. Горно Пещене, община Враца, целият с площ 2 100 кв.м. /две хиляди и сто квадратни метра/, съставляващи 650 кв.м. / шестстотин и петдесет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Горно Пещене, УПИ VIII-213, кв. 24 по плана на с. Горно Пещене, одобрен със Заповед №2729/06.09.1921 г.от две страни улици; УПИ IX-211; УПИ IV-216 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
365302.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед № 611/10.04.2019 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП/ПРПоземлен имот с идентификатор 12259.1027.249 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка двеста четиридесет и девет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ XX-410, кв. 13, "Източна-промишлена зона" по действащия Регулационен план на гр. Враца, с площ 15 617 кв.м. /петнадесет хиляди шестстотин и седемнадесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплексобщина Враца, гр. Враца, кад. район 1027, Зона - Четвърта, п.и. 12259.1027.249 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г., "Източна-промишлена зона", кв.13, УПИ XX-410, по действащия Регулационен план на гр. Враца, одобрен със Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - гр. Враца и Заповед №611/10.04.2019 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП/ПР12259.1027.218; 12259.1027.169; 12259.1027.135; 12259.1027.250; 12259.1027.409 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
365201.11.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, ал.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител -Монтана;Апартамент №167- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.65.4.19 / дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка шестдесет и пет точка четири точка деветнадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.Е, ет.5, в сграда с идентификатор 12259.1010.65.4, представляваща жилищна сграда - многофамилна - жилищен блок №13, ж.к. "Дъбника" - осем етажен с конструкция ЕПЖС, построен 1978 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящо се от стая, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 37.58 кв.м., ведно с припадащото се мазе - 2.98 кв.м. и съответните 0.28 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.община Враца, гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к. "Дъбника" бл.13, вх.Е, ет.5, ап.167На същия етаж: 12259.1010.65.4.20; 12259.1010.65.4.18 Под обекта: 12259.1010.65.4.15 Над обекта: 12259.1010.65.4.23АДС №4265/21.03.1979 г. АДС №4368/22.05.1980 г. АОС №643/09.06.2004 г., вписан в Агенция по вписванията гр.Враца - №56, т.VII, вх.р.2297, н.дело №1507/28.06.2004 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Булстат 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
364926.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1010.433 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка четиристотин тридесет и три / по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ II-179, кв. 42, ж.к. "Дъбника" по действащия Регулационен план на гр. Враца, с площ 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра / Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1010, Зона - Трета, п.и.12259.1010.433 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Дъбника", кв. 42, УПИ II-179, по действащия Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.1010.162, 12259.1010.179, 12259.1010.120АОС №1248/25.06.2007 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Том 4, Акт №155, вх.рег. №5146, н.д. №3303/09.07.2007 г., партида №1942Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
         
Страница 1 от 75 (3703 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
73
74
75
Следваща
[Условие]Създаване на филтър