ОБЩИНА ВРАЦА

Публични регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
364513.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-276910-23.09.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 55070.56.68 /петдесет и пет хиляди и седемдесет точка петдесет и шест точка шестдесет и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паволче, местност "Церово ливаге", с площ 67 995 кв.м. /шестдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Паволче, местност "Церово ливаге" поземлен имот с идентификатор 55070.56.434 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паволче55070.435.7, 55070.435.17, 55070.435.5, 55070.435.13, 55070.435.2, 55070.435.3, 55070.56.440, 55070.56.443, 55070.56.70, 55070.89.443, 55070.89.40, 55070.56.436, 55070.56.69АОС №3506/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5617/13.11.2020 г., Акт №109, Том 15, дв.вх.рег.№5581Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
364613.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца; Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-276910-23.09.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 55070.56.69 /петдесет и пет хиляди и седемдесет точка петдесет и шест точка шестдесет и девет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паволче, местност "Церово ливаге", с площ 34 976 кв.м. /тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Паволче, местност "Церово ливаге" поземлен имот с идентификатор 55070.56.69 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паволче55070.435.12, 55070.435.11, 55070.435.10, 55070.435.9, 55070.435.8, 55070.435.7, 55070.56.68, 55070.56.436, 55070.937.14АОС №3506/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5617/13.11.2020 г., Акт №109, Том 15, дв.вх.рег.№5581Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
364412.10.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №75-К/05.10.2001 г. на Поземлена комисия - гр.ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.855.16 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка осемстотин петдесет и пет точка шестнадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Врацата", с площ 911 кв.м. /деветстотин и единадесет квадратни метра/ Начин на трайно ползване: За паркингобщина Враца, землището на гр. Враца, местност "Врацата", поземлен имот с идентификатор 12259.855.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АК12559.855.10, 12259.855.14, 12259.855.17 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
364111.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОСАпартамент №37 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.372.2.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка триста седемдесет и две точка две точка пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, находящ се във вх. Б, ет. 2, в сграда с идентификатор 12259.1010.372.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка триста седемдесет и две точка две/, представляваща жилищна сграда - многофамилна - жилищен блок №26, ж.к. "Дъбника", гр. Враца - седеметажен с конструкция ЕПЖС, построен 1980 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 40.08 кв.м., ведно с припадащото се мазе №37 с площ - 2.75 кв.м. и съответните 0.38% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.община Враца, гр. Враца, кад. район 1010, Зона - Трета, ж.к."Дъбника", бл. 26, вх. Б, ет. 2, ап. 37На същия етаж: 12259.1010.372.2.6; 12259.1010.372.2.4 Под обекта: 12259.1010.372.2.2 Над обекта: 12259.1010.372.2.8 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - Булстат 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
364211.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-261419-07.09.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.918.13 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин и осемнадесет точка тринадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Орловец", с площ 246 556 кв.м. /двеста четиридесет и шест хиляди петстотин петдесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Орловец" поземлен имот с идентификатор 12259.918.13 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.938.12, 12259.938.11, 12259.938.13, 12259.918.14 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
364311.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-261419-07.09.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.918.14 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин и осемнадесет точка четиринадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Орловец", с площ 200 426 кв.м. /двеста хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Орловец" поземлен имот с идентификатор 12259.918.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.918.13, 12259.918.3, 12259.938.12, 12259.938.11, 12259.938.13, 12259.938.14, 12259.918.8 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
364006.10.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959 по Протокол №72 от 19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца, за одобрен Регулационен план на гр. ВрацаНезастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1015.524 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и петнадесет точка петстотин двадесет и четири/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ XCVI-524, кв. 243, ж.к. "Подбалканска", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 1550 кв.м. /хиляда петстотин и петдесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителствообщина Враца, гр. Враца, кад.район 1015, Зона - Втора, поземлен имот с идентификатор 12259.1015.524 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г., ж.к. "Подбалканска", ул. "Вратица", кв.243, УПИ XCVI-524 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959 по Протокол №72 от 19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца12259.857.33, 12259.1015.525, 12259.1015.552, 12259.1015.523, 12259.1015.230 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал 5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363927.09.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т. 2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №325/17.08.2005 г. на Областен управител - ВрацаЗастроен урегулиран поземлен имот - УПИ XII-общ., кв. 45А по плана на с.Челопек, община Враца, одобрен със Заповед №383/22.06.1981 г., целият с площ 612 кв.м. /шестстотин и дванадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, с. Челопек, УПИ XII-общ., кв. 45А по плана на с. Челопек, одобрен със Заповед №383/22.06.1981 г.УПИ I-общ., УПИ XI-общ., улицаАДС №6570/16.04.1990 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6.
363714.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-249433-25.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.918.11 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин и осемнадесет точка единадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 61 441 кв.м. /шестдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Зебрец" поземлен имот с идентификатор 12259.918.11по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.936.20, 12259.918.12, 12259.918.3АОС №1716/12.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Дв.вх.рег.№2789/21.05.2010 г., Акт №72, Том 6, п. №38365Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363814.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-249433-25.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.918.12 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин и осемнадесет точка дванадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 50 356 кв.м. /петдесет хиляди триста петдесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Зебрец" поземлен имот с идентификатор 12259.918.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.936.20, 12259.918.1, 12259.918.3, 12259.918.11, 12259.918.9АОС №1716/12.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Дв.вх.рег.№2789/21.05.2010 г., Акт №72, Том 6, п. №38365Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363509.09.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235635-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 44728.35.107 /четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем точка тридесет и пет точка сто и седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лютаджик, находящ се в местност "Стрешер", землището на с. Лютаджик, с площ 40 781 кв.м. /четиридесет хиляди седемстотин осемдесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята: Осма Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Лютаджик, местност "Стрешер", поземлен имот с идентификатор 44728.35.107 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лютаджик44728.47.94, 44728.35.83, 44728.35.84, 44728.35.89, 44728.35.90, 44728.35.91, 44728.35.99, 44728.35.108, 44728.35.96, 44728.35.93, 44728.35.81, 44728.47.60АОС №3508/13.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5654/16.11.2020 г., Акт №136, Том 15, дв.вх.рег.№5618Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
363609.09.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235635-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 44728.35.108 /четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем точка тридесет и пет точка сто и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лютаджик, находящ се в местност "Стрешер", землището на с. Лютаджик, с площ 13 050 кв.м. /тринадесет хиляди и петдесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята: Осма Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Лютаджик, местност "Стрешер", поземлен имот с идентификатор 44728.35.108 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лютаджик44728.35.95, 44728.35.94, 44728.35.93, 44728.35.107, 44728.35.99, 44728.35.92, 44728.35.97АОС №3508/13.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5654/16.11.2020 г., Акт №136, Том 15, дв.вх.рег.№5618Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363308.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС; Списък на обявените паметници на културата (ДВ, бр.99/1993г.), Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234227-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 80311.32.2 /осемдесет хиляди триста и единадесет точка тридесет и две точка две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Челопек, находящ се в местност "Йолковица", землището на с. Челопек, община Враца, с площ 65 910 кв.м. /шестдесет и пет хиляди деветстотин и десет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Челопек, местност "Йолковица", п.и. с идентификатор 80311.32.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Челопек80311.32.31, 80311.44.44, 80311.44.1, 80311.44.41, 80311.32.41, 80311.32.3, 80311.32.60, 55070.533.554, 55070.533.438АОС №3505/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5616/13.11.2020 г., Акт №108, Том 15, дв.вх.рег.№5580Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363408.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС; Списък на обявените паметници на културата (ДВ, бр.99/1993г.), Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234227-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 80311.32.3 /осемдесет хиляди триста и единадесет точка тридесет и две точка три/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Челопек, находящ се в местност "Йолковица", землището на с. Челопек, община Враца, с площ 30 325 кв.м. /тридесет хиляди триста двадесет и пет квадратни метра/. Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с. Челопек, местност "Йолковица", п.и. с идентификатор 80311.32.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Челопек80311.32.60, 80311.32.2АОС №3505/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Вх.рег. №5616/13.11.2020 г., Акт №108, Том 15, дв.вх.рег.№5580Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362707.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234532-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.937.12 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и седем точка дванадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Змейов дол", с площ 40 494 кв.м. /четиридесет хиляди четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Змейов дол" поземлен имот с идентификатор 12259.937.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.937.10, 12259.937.8АОС №1771/12.08.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №158, Том 10, п. №42410, дв.вх.рег. №4682/23.08.2010 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362807.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234532-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.937.13 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и седем точка тринадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Змейов дол", с площ 6 700 кв.м. / шест хиляди и седемстотин квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Змейов дол" поземлен имот с идентификатор 12259.937.13 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.937.10, 12259.937.8АОС №1771/12.08.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №158, Том 10, п. №42410, дв.вх.рег.№4682/23.08.2010 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362907.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234532-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.937.14 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и седем точка четиринадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Змейов дол", с площ 115 736 кв.м. /сто и петнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Змейов дол" поземлен имот с идентификатор 12259.937.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.937.10, 55070.435.12, 55070.56.434, 55070.56.436, 12259.937.4АОС №1771/12.08.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №158, Том 10, п. №42410, дв.вх.рег.№4682/23.08.2010 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
363007.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Заповед № 174/11.12.2010 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Враца, Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235599-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 55070.380.6 /петдесет и пет хиляди и седемдесет точка триста и осемдесет точка шест/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паволче, местност "Рудината", с площ 36 862 кв.м. /тридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и два квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с.Паволче, местност "Рудината" поземлен имот с идентификатор 55070.380.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паволче55070.27.28, 55070.25.294, 55070.27.2, 55070.27.3, 55070.27.7, 55070.27.4, 55070.27.14, 55070.27.8, 55070.27.6, 55070.27.15, 55070.27.24, 55070.33.314, 55070.380.314, 55070.380.5, 55070.380.75, 55070.24.47, 55070.24.46, 55070.24.45, 55070.24.75, 55070.380.2, 55070.380.1 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
363107.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Заповед № 174/11.12.2010 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Враца, Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235599-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 55070.380.5 /петдесет и пет хиляди и седемдесет точка триста и осемдесет точка пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паволче, местност "Рудината", с площ 116 441 кв.м. /сто и шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с.Паволче, местност "Рудината" поземлен имот с идентификатор 55070.380.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паволче55070.380.314, 55070.26.23, 55070.26.314, 55070.26.22, 55070.26.75, 55070.26.21, 55070.26.5, 55070.26.6, 55070.380.75, 55070.380.6 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
363207.09.2021 г.ЧастнаЧл. 56, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 3, ал. 3 от ЗОС; Заповед №718/07.06.1994 г. на Кмета на Община ВрацаАпартамент №26 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12961.423.211.2.26 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка двеста и единадесет точка две точка двадесет и шест/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, находящ се във вх. Б, ет. 4, в сграда с идентификатор 12961.423.211.2, представляваща жилищна сграда - многофамилна, на ул. "Ботуня" №14 - пететажна с конструкция ЕПЖС, построена 1960 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 51.91 кв.м., ведно с припадащото се мазе с площ 10.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строежобщина Вършец, гр. Вършец, кад. район 423, Зона - Първа, ул. "Ботуня" №14, вх. Б, ет. 4, ап. 26На същия етаж: 12961.423.211.2.27, 12961.423.211.2.25 Под обекта:12961.423.211.2.23 Над обекта: 12961.423.211.2.29АДС №2026/01.08.1985 г. от Градски народен съвет - ВършецКмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362503.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234532-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.937.10 /дванадест хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и седем точка десет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, местност "Змейов дол", с площ 576 108 кв.м. /петстотин седемдесет и шест хиляди сто и осем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Змейов дол" поземлен имот с идентификатор 12259.937.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.937.9, 12259.937.6, 12259.937.7, 55070.533.1, 55070.426.28, 55070.534.7, 12259.937.5, 55070.423.439, 55070.423.92, 55070.534.1, 55070.435.12, 55070.56.436, 12259.937.13, 55070.56.437, 55070.88.443, 12259.937.14, 12259.937.4, 12259.937.8, 12259.937.12, 12259.937.11, 12259.937.3АОС №1771/12.08.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №158, Том 10, п. №42410, дв.вх.рег.№4682/23.08.2010 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
362603.09.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-234532-11.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 12259.937.11 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и седем точка единадесет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, местност "Змейов дол", с площ 6 086 кв.м. /шест хиляди осемдесет и шест квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десета Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на гр. Враца, местност "Змейов дол" поземлен имот с идентификатор 12259.937.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца12259.937.10, 12259.937.8АОС №1771/12.08.2010 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Враца, Акт №158, Том 10, п. №42410, дв.вх.рег.№4682/23.08.2010 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362201.09.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед № 136/17.06.1997 г. на Областен управител - МонтанаАпартамент №40 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.24.12.10 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка двадесет и четири точка дванадесет точка десет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Враца, находящ се във вх.В, ет.4, в сграда с идентификатор 12259.1010.24.12 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка двадесет и четири точка дванадесет/, представляваща жилищна сграда - многофамилна - жилищен блок № 132, ж.к. "Дъбника", гр.Враца - шест етажен с конструкция ЕПЖС, построен 1991 г. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 76.25 кв.м., ведно с припадащото се мазе №40 с площ - 5.06 кв.м. и съответните 2.58% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к."Дъбника", бл.132, вх.В, ет.4, ап.40На същия етаж: 12259.1010.24.12.11 Под обекта: 12259.1010.24.12.7 Над обекта: 12259.1010.24.12.13АДС №6668/14.11.1991 г. АОС №475/25.03.2003 г. вписан в Служба по вписвания -Враца, №180, т.IV, вх.р.1985, н.дело. № 954/20.05.2003 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост, ЕИК 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" № 6
362401.09.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1003.31 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и три точка тридесет и едно/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ IV-31, кв. 1, по действащия Регулационен план на гр. Враца, кв. "Кулата", целият с площ 617 кв.м. /шестстотин и седемнадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство.община Враца, гр. Враца, кад.район 1003, Зона - Четвърта, п.и. с идентификатор 12259.1003.31 по Кадастралната карта на гр. Враца, кв. "Кулата", ул. "Орешака" №2, кв. 1, УПИ IV-31 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. от Общински съвет Враца12259.1003.249; 12259.1003.32; 12259.1003.324; 12259.27.10; 12259.1003.30 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362301.09.2021 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Заповед №174/11.12.2010 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр.ВрацаПоземлен имот с идентификатор 38875.120.125 /тридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет точка сто и двадесет точка сто двадесет и пет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костелево, местност "Бучето", с площ 30 382 кв.м. /тридесет хиляди триста осемдесет и два квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, с.Костелево, местност "Бучето", поземлен имот с идентификатор 38875.120.125 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костелево, одобрени със Заповед РД-18-944/17.04.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК38875.120.73, 38875.120.74, 38875.120.75, 38875.120.140, 38875.120.105, 38875.120.89, 38875.120.85, 38875.120.124, 38875.120.123, 38875.120.91, 38875.120.79, 38875.120.78, 38875.120.88, 38875.120.84, 38875.120.80, 38875.120.76, 38875.120.107, 38875.120.117, 38875.120.70, 38875.121.17, 38875.120.69, 38875.120.64, 38875.120.68, 38875.120.65, 38875.120.67, 38875.120.66, 38875.120.18, 38875.121.13, 38875.121.12, 38875.121.126, 38875.120.71 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - Булстат 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
362031.08.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235339-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 44728.35.109 /четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем точка тридесет и пет точка сто и девет/ по Кадастралната карта на с.Лютаджик, местност "Стрешер", с площ 39 304 кв.м. /тридесет и девет хиляди триста и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Осма Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с.Лютаджик, местност "Стрешер" поземлен имот с идентификатор 44728.35.109 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лютаджик44728.47.121, 44728.47.55, 44728.47.120, 44728.47.119, 44728.47.122, 44728.35.60, 44728.35.51, 44728.35.23, 44728.35.110, 44728.35.30, 44728.35.28, 44728.47.128, 44728.47.57, 44728.47.56АОС №3507/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр.Враца, Акт №110, Том 15, вх.рег.№5618/13.11.2020 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
362131.08.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №397 по Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - Враца, Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-235339-12.08.2021 г.Поземлен имот с идентификатор 44728.35.110 /четиридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем точка тридесет и пет точка сто и десет/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лютаджик, местност "Стрешер", с площ 12 728 кв.м. /дванадесет хиляди седемстотин двадесет и осем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Осма Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, землището на с.Лютаджик, местност "Стрешер", поземлен имот с идентификатор 44728.35.110 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лютаджик44728.35.109, 44728.35.51, 44728.35.23АОС №3507/12.11.2020 г., вписан в Служба по вписванията - гр.Враца, Акт №110, Том 15, вх.рег.№5618/13.11.2020 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище: гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
361923.08.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №153/22.03.2006 г. на Областен управител Враца; Решение № 959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1015.435 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и петнадесет точка четиристотин тридесет и пет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ XLVII-446, кв. 243, ж.к. "Подбалканска", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 179 кв.м. /сто седемдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1015, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1015.435 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Подбалканска", ул. "Рила" №31; кв. 243, УПИ XLVII-446, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011 г. от Общински съвет Враца12259.1015.434; 12259.1015.445; 12259.1015.443; 12259.1015.490АДС №6128/04.04.1986 г. АДС №6222/22.12.1986 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
361519.08.2021 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.936.25 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и шест точка двадесет и пет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 56 178 кв.м. /петдесет и шест хиляди сто седемдесет и осем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.936.25 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.936.18; 12259.918.6; 12259.918.1; 12259.936.26; 12259.936.20АОС №1715/11.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията: Дв.вх.р. 2790/21.05.2010 г., Акт 73, т.6, партида №38368Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361619.08.2021 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.936.26 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и шест точка двадесет и шест/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 36 471 кв.м. /тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и един квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.936.26 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.936.20; 12259.936.25АОС №1715/11.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията: Дв.вх.р. 2790/21.05.2010 г., Акт 73, т.6, партида №38368Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361719.08.2021 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №70/17.06.2011 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.936.27 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и шест точка двадесет и седем / по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 147 435 кв.м. /сто четиридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.936.27 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.936.20; 12259.936.28 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361819.08.2021 г.Публичначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС; чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №70/17.06.2011 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.936.28 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и шест точка двадесет и осем/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 119 174 кв.м. /сто и деветнадесет хиляди сто седемдесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.936.28 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.936.17; 12259.936.27; 12259.936.20; 12259.936.107; 12259.936.106; 12259.936.104; 12259.936.103; 12259.936.102; 12259.936.101; 12259.936.2; 12259.936.19 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361118.08.2021 г.Публичначл.56, ал.1 от ЗОС; чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.938.11 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и осем точка единадесет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 439 273 кв.м. /четиристотин тридесет и девет хиляди двеста седемдесет и три квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.938.11 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.937.8; 12259.938.10; 12259.938.3; 12259.921.12; 12259.427.29; 12259.938.2; 12259.921.9; 12259.938.6; 12259.918.7; 12259.918.3; 12259.938.12 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361218.08.2021 г.Публичначл.56, ал.1 от ЗОС; чл 2, ал.1, т.3 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.938.12 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и осем точка дванадесет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 508 853 кв.м. /петстотин и осем хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.938.12 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.938.11; 12259.921.9; 12259.938.14; 12259.921.1; 12259.938.13; 12259.918.7 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361318.08.2021 г.Публичначл.56, ал.1 от ЗОС; чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.938.13 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и осем точка тринадесет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 37 757 кв.м. /тридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и седем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.938.13 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.938.12; 12259.938.5; 12259.938.4; 12259.918.7 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361418.08.2021 г.Публичначл. 56, ал.1 от ЗОС; чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №350/29.12.1998 г. на Общинска служба "Земеделие" - Враца; Решение №397 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.938.14 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка деветстотин тридесет и осем точка четиринадесет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, местност "Зебрец", с площ 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята: Десетаобщина Враца, гр. Враца, местност "Зебрец", поземлен имот с идентификатор 12259.938.14 по Кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005 г.на Изпълнителния директор на АК12259.918.7; 12259.918.3; 12259.938.12; 12259.921.1 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
361010.08.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №391 към Протокол №23/25.05.2021 г. на Общински съвет Враца; Заповед №1059/14.07.2021 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП-ПРЗ и РУП355/8 246 кв.м. ид.ч. /триста петдесет и пет от осем хиляди двеста четиридесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12259.1008.264 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и осем точка двеста шестдесет и четири/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ I, кв. 20, "Хранително - вкусова зона", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 8 246 кв.м. /осем хиляди двеста четиридесет и шест квадратни метра/, състоящи се от 355 кв.м. /триста петдесет и пет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден: За предприятие за производство и конфекциониране на шевни изделияобщина Враца, гр. Враца, кад. район 1008, Зона - Трета, п.и. с идентификатор 12259.1008.264 по Кадастралната карта на гр. Враца, "Хранително-вкусова зона", ул. "Илинден" №10, кв. 20, УПИ I, по Регулационния план на гр. Враца (ЧИПУП-ПРЗ и РУП, одобрен със Заповед №1059/14.07.2021 г. на Кмета на Община Враца)12259.1008.261; 12259.1008.263; 12259.1008.286; 12259.1008.265; 12259.1008.266; 12259.1008.241; 12259.1008.259; 12259.1008.257 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
360904.08.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №806/16.06.1992г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧЗРП175/620 кв.м. ид.ч. /сто седемдесет и пет от шестстотин и двадесет квадратни метра идеални части/ от застроен урегулиран поземлен имот - УПИ VII-119, кв. 41 по плана на с. Паволче, община Враца, целият с площ 620 кв.м. /шестстотин и двадесет квадратни метра/, съставляващи 175 кв.м. /сто седемдесет и пет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Паволче, кв. 41, УПИ VII-119, по плана на с. Паволче, одобрен със Заповед №806/16.06.1992г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧЗРПУПИ VI-119, улица, УПИ VIII-общ., терен за озеленяване извън регулация Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360829.07.2021 г.Частначл. 56, ал. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС; чл. 3, ал. 3 от ЗОС;Поземлен имот с идентификатор 43712.32.320 /четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет точка тридесет и две точка триста и двадесет/ по Кадастралната карта на с. Лиляче, местност "Край село", с площ 1 383 кв.м. /хиляда триста осемдесет и три квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояванеобщина Враца, с. Лиляче, местност "Край село", поземлен имот с идентификатор 43712.32.320 по Кадастралната карта на с. Лиляче, одобрена със Заповед РД-18-945/17.04.2018 г., последно изменение от 19.02.2019 г.43712.32.137, 43712.32.55, 43712.32.7 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца, БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360728.07.2021 г.ПубличнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС; чл.59, ал.1 от ЗОС, Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет - Враца, Заповед №101/03.06.2002 г. на Областен управител на Област ВрацаЗастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1017.61 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и седемнадесет точка шестдесет и едно/ по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ XIV, кв.103, ул. "Найден Геров" №1, ж.к."Самуил" по Регулационния план на гр.Враца, целият с площ 4 962 кв.м. /четири хиляди деветстотин шестдесет и два квадратни метри/, ведно с построената в имота сграда, както следва: Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1017, Зона-Втора, п.и.12259.1017.61 по Кадастралната карта на гр.Враца, обрена със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, УПИ XIV, кв.103, ул. "Найден Геров" №1, ж.к."Самуил" по действащия Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. на Общински съвет-Враца12259.1017.60, 12259.1017.284, 12259.1017.58, 12259.1017.240 ЦДГ №9 "Слънце" /бивша №10/
360626.07.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Заповед №136/17.06.1997 г. на Областен управител - МонтанаАпартамент №59 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1010.220.3.7 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка двеста и двадесет точка три точка седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, находящ се във вх. В, ет. 3, в сграда с идентификатор 12259.1010.220.3, жилищен блок №39, ж.к. "Дъбника", гр. Враца - осем етажен с конструкция ЕПЖС, построен през 1982 год. Предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещение с площ по КК /графична площ/ - 75.40 кв.м., ведно с припадащото се мазе №7 с площ 2.90 кв.м. и съответните 1.02% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.общ.Враца, гр.Враца, кад. район 1010, Зона-Трета, ж.к."Дъбника" бл.39, вх.В, ет.3, ап.59На същия етаж: 12259.1010.220.3.8 Под обекта: 12259.1010.220.3.4 Над обекта: 12259.1010.220.3.10АДС №6096/24.07.1985 г. АОС №561/21.11.2003 г., вписан в Служба по вписванията №1, том I, вх.р.1, н.дело №1/05.01.2003 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост БУЛСТАТ 000193115 на Община Враца със седалище гр.Враца, ул."Стефанаки Савов" №6
360523.07.2021 г.Публичначл.56, ал.1 от ЗОС; чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС; Решение № 959/19.04.2011 г. за одобрен регулационен план на гр.Враца от Общински съвет - Враца; Заповед №1116/24.07.2015 г. на Кмета на Община Враца за ПУП/ПЗ/; Разрешение за строеж №127/24.07.2015 г. на Община Враца; Удостоверение за въвеждане в експлоатация №33/20.05.2021 г. на Община ВрацаСграда /Спортна зала на СУ "Христо Ботев", гр.Враца/ с идентификатор 12259.1018.187.4 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и осемнадесет точка сто осемдесет и седем точка четири/ по Кадастралната карта на гр.Враца, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи, на един етаж, със застроена площ 1 842 кв.м. /хиляда осемстотин четиридесет и два квадратни метра/, построена 2021 г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 12259.1018.187 по КК на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ I, кв.162, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца. Предназначение: Спортна сграда, базагр. Враца, кад. район 1018, Зона-Втора, п.и. 12259.1018.187 по Кадастралната карта на гр.Враца, УПИ I, кв.162, ул. "Ген. Леонов" №37 по Регулационния план на гр.Враца12259.1018.204, 12259.1018.196, 12259.1018.186, 12259.1018.183АДС №313/03.03.1951 г. АПОС№365/04.04.2002 г., вписан в Служба по вписванията Акт №39, том I, вхр.64/13.01.2003 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - Булстат 000193115, със седалище: гр.Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360409.07.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Заповед №1454/20.08.2018 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПР/20/950 кв.м. ид.ч. /двадесет от деветстотин и петдесет квадратни метра идеални части/ от застроен урегулиран поземлен имот - УПИ II-98, кв. 14 по плана на с. Челопек, община Враца, целият с площ 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващи 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Челопек, кв. 14, УПИ II-98, по плана на с. Челопек, одобрен със Заповед №1454/20.08.2018 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПР/УПИ I-99, дере, УПИ VIII-98, улица Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360306.07.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет Враца ; Заповед №РД-18-ДС-42/02.07.2021 г. на Областен управител - ВрацаПоземлен имот с идентификатор 12259.1023.209 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и три точка двеста и девет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ застроен урегулиран поземлен имот - УПИ V-209, кв. 210, ж.к. "Околчица", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 573 кв.м. /петстотин седемдесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно строителство Виж Раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад. район 1023, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1023.209 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Околчица", ул. "Козлодуйски бряг" №3, кв. 210, УПИ V-209, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. от Общински съвет Враца12259.1023.240; 12259.1023.213; 12259.1023.214; 12259.1023.116; 12259.1023.208АДС №2725/27.05.1970 г.Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
360205.07.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Решение №959/19.04.2011 г. за одобрен Регулационен план на гр. Враца от Общински съвет ВрацаНезастроен поземлен имот с идентификатор 12259.1015.489 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и петнадесет точка четиристотин осемдесет и девет/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ XXIX-379, кв. 243, ж.к. "Подбалканска", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 935 кв.м. /деветстотин тридесет и пет квадратни метра/,отреден за жилищно строителство.Община Враца, гр. Враца, кад.район 1015, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1015.489 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Подбалканска", ул. "Рила" №20, кв. 243, УПИXXIX-379 по Регулационния план на гр. Враца, одобрен с Решение №959/19.04.2011 г. от Общински съвет Враца12259.1015.419, 12259.1015.490, 12259.857.5АОС №3591/14.06.2021 г. вписан в Служба по вписванията, вх.р. №3133 от 16.06.2021 г., акт №27, том 9, дв.вх.р. 3124Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал 5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360101.07.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; Решение №288 по Протокол №18/26.01.2021 г. на Общински съвет Враца; Заповед №891/18.06.2021 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/319/3 592 кв.м. ид.ч. /триста и деветнадесет от три хиляди петстотин деветдесет и два квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот - УПИ II-236, кв. 36 по плана на с. Челопек, община Враца, целият с площ 3 592 кв.м. /три хиляди петстотин деветдесет и два квадратни метра/, съставляващи 319 кв.м. /триста и деветнадесет квадратни метра/ незастроен терен от урегулирания поземлен имот, отреден за жилищно строителствообщина Враца, с. Челопек, кв. 36, УПИ II-236, по плана на с. Челопек, одобрен със Заповед №891/18.06.2021 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/от две страни улица и от две страни скат Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
360028.06.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.6, ал.1 от ЗОС; Решение №392 по Протокол №23/25.05.2021 г.на Общински съвет - ВрацаЗастроен урегулиран поземлен имот - УПИ I, кв.1 по действащия регулационен план на с. Власатица, целият с площ 11 450 кв.м. /единадесет хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра/, ведно с построените в имота сгради, както следва:1. сграда /бивше училище/ със ЗП 437 кв.м. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, на два етажа, масивна конструкция, построена 1955 г., състояща се: сутерен - коридор, физкултурен салон и 2 бр. стаи; първи етаж - коридор, 7 бр. стаи; втори етаж - коридор, 7 бр. стаи. 2. сграда /тоалетна/ със ЗП 6 кв.м. /шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция, построена 1955 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизиранаобщина Враца, с. Власатица, кв. 1, УПИ I, по регулационния план на с. Власатица, одобрен със Заповед №213/20.06.1934 г.улица, улица, улица, УПИ III-64, УПИ II-64, улицаАДС №5251/4061 от 07.02.1979 г., АПОС №598/20.04.2004 г., вписан в Служба по вписванията т. IV - 118, дв.вх.р. 1356, нот.дело 860/27.04.2004 г., партида №1942Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - Булстат 000193115, със седалище: гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
359522.06.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; § 42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС /ДВ бр.96/1999г./; Заповед №418/10.12.2004 г.; Решение №66 към Протокол №5/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца; Заповед №692/22.04.2020 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.400 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка четиристотин/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ XI-321, кв. 99, ж.к. "Металург", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 547 кв.м. /петстотин четиридесет и седем квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1012, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1012.400 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Металург", кв. 99, УПИ XI-321, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен със Заповед №692/22.04.2020г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/12259.1012.332; 12259.1012.242; 12259.1012.333; 12259.1012.402; 12259.1012.401 Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6
359622.06.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; § 42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС / ДВ бр.96/1999г./; Заповед № 418/10.12.2004 г.; Решение № 66 към Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца; Заповед № 692/22.04.2020 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.401 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка четиристотин и едно/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ II-5, 319, 321, 322, кв. 99, ж.к. "Металург", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 2254 кв.м. /две хиляди двеста петдесет и четири квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1012, Зона - Втора, п.и. с идентификатор 12259.1012.401 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Металург", кв. 99, УПИ II-5, 319, 321, 322, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен със Заповед №692/22.04.2020г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/12259.1012.400; 12259.1012.242; 12259.1012.402; 12259.1012.405; 12259.1012.341; 12259.1012.404; 12259.1012.319; 12259.1012.322; 12259.1012.4АОС №922/05.12.2005 г. вписан в Служба по вписванията, №168, том 29, вх.рег. №9824, н.д. №6765/27.12.2006 г., парт. №1942Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
359722.06.2021 г.ЧастнаЧл.56, ал.1 от ЗОС; Чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС; Чл.3, ал.3 от ЗОС; Чл.59, ал.2 от ЗОС; § 42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС / ДВ бр.96/1999г./; Заповед № 418/10.12.2004 г.; Решение № 66 към Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца; Заповед № 692/22.04.2020 г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/Поземлен имот с идентификатор 12259.1012.402 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и дванадесет точка четиристотин и две/ по Кадастралната карта на гр. Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот - УПИ X-316, 322, кв. 99, ж.к. "Металург", по действащия Регулационен план на гр. Враца, целият с площ 713 кв.м. /седемстотин и тринадесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Виж раздел 11 "Забележки"община Враца, гр. Враца, кад.район 1012, Зона-Втора, п.и. с идентификатор 12259.1012.402 по Кадастралната карта на гр. Враца, ж.к. "Металург", кв. 99, УПИ X-316, 322, по Регулационния план на гр. Враца, одобрен със Заповед №692/22.04.2020г. на Кмета на Община Враца за одобрен ЧИПУП /ПРЗ/12259.1012.333; 12259.1012.241; 12259.1012.403; 12259.1012.406; 12259.1012.405; 12259.1012.401; 12259.1012.400АОС №922/05.12.2005 г. вписан в Служба по вписванията, №168, том 29, вх.рег. №9824, н.д. №6765/27.12.2006 г., парт. №1942Кмета на Община Враца на основание чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. Община Враца - БУЛСТАТ 000193115, със седалище гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6
         
Страница 1 от 73 (3649 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
71
72
73
Следваща
[Условие]Създаване на филтър